Regulamin ognisko

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA DO PALENIA OGNISKA WYZNACZONEGO W GMINNYM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOSZĘCINIE

„POD GRZYBKIEM”

 

  1. Zarządzającym miejscem do palenia ogniska „Pod Grzybkiem” jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie.

 

  1. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez organizatora ogniska w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie w godzinach otwarcia.

 

  1. Ognisko udostępnione jest osobom pełnoletnim lub osobom niepełnoletnim znajdującym się pod opieką osoby pełnoletniej w godzinach od 1000  do 2400  z zachowaniem ciszy nocnej po godzinie 2200.

 

  1. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren przyległy.

 

  1. Osoby korzystające z miejsca do palenia ogniska zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach.

 

  1. Organizator ogniska może do tego celu wykorzystać drewno, które sam zorganizuje lub zamówi za dodatkową opłatą w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie.

 

  1. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i innych elementów wyposażenia „Pod Grzybkiem”.

 

  1. Organizator ogniska zobowiązany jest zgasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy oraz pozostawić miejsce w należytym porządku i czystości.

 

  1. Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez korzystających z miejsca do palenia ogniska, w szczególności mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.

 

  1. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz postanowień niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności interwencją Policji, a także odpowiedzialnością karną.