Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu koszecin.naszosir.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.koszecin.naszosir.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie     w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisów internetowych prowadzonych prze Gminny Ośrodek Sportu                                  i Rekreacji w Koszęcinie.

Data publikacji strony internetowej: 05.01.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.09.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • mapa placówek medycznych nie jest dostępna

Powody Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • brak formularza kontaktowego (formularz w przygotowaniu)
 • Dostępność plików cyfrowych - są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane do Urzędu w celu publikacji na naszym portalu
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Aktualnie trwają prace nad doprowadzeniem do pełnej zgodności z wymaganiami określonymi ustawą.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową w kwestiach informatycznych jest  Piotr Nowakowski  e-mail: ppiotr.nowakowski@gmail.com

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres                                                                           e-mail: gosirkoszecin@koszecin.pl lub telefonicznie pod                                   nr: 343576265. Osoba odpowiedzialna – Iwona Janic.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu                       do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, pod adresem internetowym www.rpo.gov.pl/pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Budynek biura Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji                               w Koszęcin mieści się przy ul. Sportowej 1, 42-286 Koszęcin.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście. Budynek jest parterowy, który nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 • Sekretariat znajduje się na parterze.
 • Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.
 • Przed ośrodkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

APLIKACJE MOBILNE

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Koszęcinie nie posiada aplikacji mobilnych.