Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Wodnego

Regulamin

Wypożyczalni Sprzętu Wodnego

Wypożyczalnia sprzętu wodnego znajduje się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

  1. Zasady ogólne

1. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest codziennie, w sezonie letnim tj. od lipca do sierpnia, w godzinach od:

poniedziałku do czwartku od godz. 14.00 – 18.00

piątku do niedzieli od godz. 12.00 – 18.00

2. Wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego REGULAMINU i do bezwzględnego jego przestrzegania.

3. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry za zadeklarowany czas jego używania, który nie może być dłuższy niż wynoszą godziny otwarcia wypożyczalni, w oparciu o cennik. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika wypożyczalni do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni.

4. Pracownik wypożyczali może odmówić wypożyczenia sprzętu pływającego gdy:

a) osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,

b) warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wypożyczającego lub sprzętu sportowego.

c) jedna z osób chcąca wypożyczyć sprzęt musi być pełnoletnia.

5. Wypożyczający zobowiązuje się do:

a) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,

c) zwrócenia sprawnego technicznie, w stanie niepogorszonym, wypożyczonego sprzętu wraz   z jego wyposażeniem i osprzętem,

d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu.

e) nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,

f) opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia.

g) obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej dostarczonej przez pracownika wypożyczalni.

6. Obsługa wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym sprzęcie.

7. Osoba dopuszczająca się zniszczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

8. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu należy sporządzić PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA SPRZĘTU. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA SPRZĘTU jest wypełniany przez pracownika obsługi wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony sprzęt i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.

II. Postanowienia szczegółowe dotyczące wypożyczenia sprzętu pływającego

1. Aby wypożyczyć sprzęt pływający, bezwzględnie należy spełnić następujące warunki:

a) przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (np.: legitymacja uczniowska, studencka, dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

b) pobrać z wypożyczalni (nieodpłatnie) kamizelki ratunkowe oraz używać ich w sposób prawidłowy, zgodnie z ich przeznaczeniem,

c) być osobą pełnoletnią,

d) nie znajdować się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek substancji odurzających.

2. Wypożyczającym sprzęt pływający zabrania się:

a) kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),

b) wędkowania,

c) zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu,

d) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,

e) spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym,

f) wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

3. Wypożyczający sprzęt pływający zobowiązany jest do:

a) stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni

b) w razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z Dyrektorem Ośrodka tel. 660 413 511

 

 

GOSiR Koszęcin