Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. Przedstawione poniżej informacje przekazujemy abyście Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.                                                    

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Koszęcinie, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na adres mailowy: dzwoniąc pod nr tel. 602762036.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych i statutowych zadań wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, lub wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
 6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

 

 

ZAŁĄCZNIKI