Regulamin ośrodka

REGULAMIN OŚRODKA

 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywające na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie przy ul. Sportowej 1.

 2. Podstawą do zameldowania Gościa w pokoju lub domku jest okazanie przez niego dowodu osobistego.

 3. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 12.00 i trwa do godziny 10.00.

 4. Najmując pokój, domek kempingowy bądź meldując się na polu namiotowym Gość określa czas swojego pobytu

 5. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.

 6. Gość GOSiR może przedłużyć swój pobyt w miarę posiadania możliwości i wolnych miejsc noclegowych.

 7. Nie opuszczenie przez gościa pokoju do godziny 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

 8. GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa do domków i pokojów gościnnych.

 9. Gość odpowiada materialnie za wszystkie braki i uszkodzenia spowodowane w ośrodku z jego winy, zaś należnością za wyrządzone szkody zostanie obciążony na miejscu.

 10. Gość ośrodka nie ma prawa przekazywać pokoju lub domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.

 11. Osoby przyjeżdżające własnym środkiem lokomocji mogą zaparkować pojazd wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez administrację ośrodka, z tym że kierownictwo ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd.

 12. Osoby nie zameldowane w GOSiR mogą przebywać w pokojach i domkach w godzinach od 7.00-22.00

 13. GOSiR może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkodę lub zakłócił pobyt Gości.

 14. Kierownictwo ośrodka nie odpowiada za wypadki dzieci pozostawionych bez opieki na terenie ośrodka.

 15. Gość ośrodka jest zobowiązany dbać o czystość i estetykę ośrodka, jego terenu i urządzeń oraz przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w ośrodku w szczególności:

  - nie rozniecać ognia poza miejscem do tego przeznaczonym

  - nie dokonywać samodzielnie napraw urządzeń elektrycznych

  - podporządkować się zaleceniom administracji.

 16. Zabrania się:

  - wyprowadzania psów bez zgody administracji

  - poruszania się pojazdami po ośrodku

  - stawiania pojazdów poza miejscami wyznaczonymi

  - wynoszenia lub wywozu mienia należącego do ośrodka

 17. Gość opuszczający ośrodek zobowiązany jest zdania kluczy w biurze ośrodka względnie osobie do tego upoważnionej przez Dyrektora, w terminie       umożliwiającym odebranie pokoju lub domku.

 18. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona może pozbawić prawa pobytu w ośrodku.

 19. O opuszczeniu ośrodka na czas przekraczający 1 dobę należy powiadomić administrację.

 20. Cisza nocna na ośrodku obowiązuje w godzinach od 22.00 - 06.00.

 

REZERWACJE I PŁATNOŚĆ

 

 1. Rezerwacji pokoi gościnnych lub domku kempingowego można dokonać telefonicznie lub osobiście.

 2. W przypadku rezerwacji telefonicznej należy ja potwierdzić do godziny 15.00 dnia poprzedzającego przyjazd.

 3. Dokonując rezerwacji należy uiścić zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 30 % wartości rezerwacji.

 4. W przypadku dokonania rezerwacji i uiszczenia zaliczki, zostanie ona wliczona w koszt pobytu.

 5. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z administracją

 6. W sytuacji uiszczenia zaliczki, dokonania rezerwacji i nie zgłoszenia się osoby lub osób zaliczka nie podlega zwrotowi.

 7. Wpłata zaliczki może być dokonana bezpośrednio w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie lub na konto Bank Spółdzielczy Koszęcin

  nr 74 8288 0004 2000 0000 0228 0001. Przesłanie przelewu jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji.

 8. W przypadku rezerwacji więcej niż dwóch pokoi lub domków gdy nie stawi się komplet gości, wpłacona zaliczka nie będzie wliczana w cenę pobytu ( stanowi bowiem częściowe pokrycie strat ośrodka spowodowanych niestawiennictwem gości). Za pobyt pozostałej grupy zostanie wystawiony rachunek wg obowiązujących cen.

 9. Nie pojawienie się gościa do godz. 10.00 dnia następnego jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeśli nie ustalono inaczej.

 

NA TERENIE OŚRODKA OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ HANDLU BEZ PISEMNEJ ZGODY DYREKTORA OŚRODKA.