Regulamin - Basen - Kąpielisko

REGULAMIN KĄPIELISKA

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOSZĘCINIE

 

 1. REGULAMIN OGÓLNY
 1. Kąpielisko jest obiektem GOSiR Koszęcin
 2. Przed wejściem na teren basenu użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz dostosowania się do niego w czasie pobytu na kąpielisku.
 3. Każdy użytkownik musi posiadać ważny bilet wstępu. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na basen w ciągu dnia (bilet całodobowy albo jednego wejścia)
 4. Na terenie kąpieliska jest możliwość zakupienia karnetu, który uprawnia do dwukrotnego wejścia na basen w ciągu dnia.
 5. Kąpielisko jest otwarte od poniedziałku do niedzieli   w godz. 10.00 – 20.00
 6. Kasa biletowa oraz wejście na kąpielisko 10.00 – 19.00.
 7. Obsługa basenu zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia wynikających z przyczyn technicznych, atmosferycznych lub innych okolicznościowych zdarzeń.
 8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób skóry nie będą wpuszczane na kąpielisko.
 9. Zajęcia na kąpielisku w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z kąpieliska mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.
 10. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem z użyciem środków myjących.
 11. Na kąpielisku obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom dyżurnego ratownika WOPR.
 12. Korzystającym z kąpieliska nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
 1. Wchodzić do wody bez zezwolenia
 2. Biegać po zmywalnej plaży, która otacza nieckę basenową
 3. Skoków do wody z miejsc do tego celu niewyznaczonych, w tym skoków typu SALTO, skoków na tzw. „główkę” oraz skoków tyłem
 4. Wprowadzanie i jazda rowerami, łyżworolkami, deskorolkami oraz innymi pojazdami jedno lub wielośladowymi, w tym wózkami dziecięcymi w strefie wokół niecki basenu,
 5. Palić wyroby tytoniowe oraz papierosy elektroniczne, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę basenu
 6. Wnosić na teren kąpieliska jakichkolwiek płynów   w opakowaniach szklanych
 7. Hałasować i głośno gwizdać
 8. Wprowadzać psów lub innych zwierząt
 9. Niszczenia urządzeń i sprzętu kąpieliska, zaśmiecania i brudzenia terenu
 10. Rozpalania ognisk i grillowania
 1. Dzieci do lat 2 oraz dzieci nie umiejące zatrzymywać potrzeb fizjologicznych z basenu mogą korzystać wyłączne ze specjalnymi wodoodpornymi pielucho - majtkami.
 2. Każdy korzystający z kąpieliska letniego w razie stwierdzenia niebezpieczeństwa lub zauważy innego użytkownika będącego w potrzebie (skaleczenie, wypadek, zachłyśniecie się wodą, tonięcie) zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym ratownika. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi WOPR.
 3. Każdy uczestnik wejściem przez bramkę akceptuje w/w regulamin.
 4. Nieznajomość w/w regulaminu w żadnym wypadku nie zwalnia użytkownika z jego nieprzestrzegania.
 5. Wszystkie osoby zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom ratownika oraz reagowanie na każdy sygnał gwizdkiem.
 6. Osoby naruszające porządek lub przepisy Regulaminu może zostać usunięta przez obsługę basenu
 7. W razie wypadku lub jakichkolwiek szkód, w tym także szkód wyrządzonych innym osobom, spowodowanych nieprzestrzeganiem Regulaminu, odpowiedzialność ponosi użytkownik basenu, a w przypadku osób niepełnoletnich, ich opiekunowie.
 8. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. 
 9. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia pływalni i obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości szkody.
 10. GOSiR Koszęcin nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe.

 

 

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Koszęcinie