Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy w przedziale 34 - 40 kW

Utworzono dnia 28.11.2022

Zapytanie Ofertowe

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

o mocy w przedziale 34 - 40 kW

 

Opis: 

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy w przedziale 34 – 40 kW

- dostawa i montaż monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy                          min 460 Wp każdy, dopuszcza się stosowanie mocniejszych modułów o ile zostanie osiągnięta moc sumaryczna instalacji

- dostawa i montaż  3 – fazowego inwertera lub inwerterów o mocy dostosowanej do mocy instalacji fotowoltaicznej;

- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dedykowanej do konstrukcji danego dachu, okablowania , zabezpieczeń oraz innych niezbędnych elementów do prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej.

 

Specyfikacja :

Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy minimum 460 Wp.

Wymagania minimum stawiane modułowi fotowoltaicznemu o mocy

 

Nazwa parametru

Wartość

Typ ogniw

Monokrystaliczne

Liczba ogniw

Min. 120 (half-cut)

Moc modułu

Nie mniejsza niż 460 Wp

Sprawność modułu

19,5%

Współczynnik temperaturowy Pmax

-0,35%/°C

Rama

Grubość min. 30mm

Wytrzymałość mechaniczna

5400Pa

Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku prac

3%

Gwarancja na wady ukryte

10 lat

Gwarancja na moc

25 lat

Wymagane normy (lub równoważne)

PN-EN 61730-2:2007/A1:2012
PN-EN 61215-1:2017-01

 

Optymalizatory mocy:

W zakresie budowy generatora PV przewiduje się zastosowanie z panelem optymalizatorów mocy lub modułów smart.

Optymalizatory mocy to urządzenia elektroniczne montowane przy modułach fotowoltaicznych lub w puszkach połączeniowych modułów, których zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu.

Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji – od kilku do nawet kilkudziesięciu procent.

Szczególnie duże korzyści z zastosowania tego typu urządzeń pojawiają się w przypadku niedopasowania prądowo-napięciowego na modułach.

Takie niedopasowanie pojawia się nie tylko w przypadku zacienienia ogniw, ale także z uwagi na:

- tolerancję parametrów prądowo-napięciowych stosowaną przez producentów modułów PV,

- nierównomierne starzenie się poszczególnych ogniw P w modułach PV,

- punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modułów,

- nierównomierne nagrzewanie się modułów i ogniw w module, - refleksy świetlne, załamanie promieni słonecznych na krawędzi chmury, uszkodzenie diod obejściowych lub ogniw w module.

 

Dodatkowo należy wyposażyć instalację fotowoltaiczną w zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Każdy projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wymagane jest też zawiadomienie organów PSP.

Przewiduje się zabudowę dwóch inwerterów trójfazowych.

Parametry minimum inwerterów trójfazowych dla instalacji o mocy w przedziale 34 - 40 kW

Nazwa parametru

Wartość

Typ

Beztransformatorowy

Liczba zasilanych faz

3

Maksymalne napięcie prądu stałego

1000V

Minimalna sprawność euro

97,5%

Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją

Tak

Rozłącznik DC dla każdego MPPT

Tak

Ochrona przed zbyt wysokim prądem

Tak

Ochrona przed zbyt wysokim napięciem

Tak

Sposób chłodzenia

Naturalna konwekcja lub wymuszona wewnętrzna

Protokół komunikacji

RS 485 lub analogiczny

Gwarancja

10 lat

 

 

Konstrukcja montażowa

Mocowanie paneli fotowoltaicznych należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami firm spełniających kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem.

Konstrukcja wsporcza pod moduły PV aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo ze stali nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub lepszej (zgodnie z normą równoważną). Zestaw konstrukcji musi być dedykowany do rodzaju dachu oraz poszycia.

Konstrukcja musi posiadać certyfikat TUV lub równoważne.

Panele będą montowane na 4 powierzchniach.

 1. Dach jednospadowy, papa – montaż na trójkątach, kotwienie mechaniczne – śruby dwugwintowe
 2. Dach jednospadowy II, papa – montaż na trójkątach, kotwienie mechaniczne – śruby dwugwintowe
 3. Dach jednospadowy, blacha trapezowa – montaż na trójkątach, kotwienie mechaniczne – śruby dwugwintowe
 4. Elewacja – montaż równolegle do powierzchni, kotwienie mechaniczne – śruby dwugwintowe

 

Co najmniej jeden monter musi posiadać certyfikat UDT do instalowania odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznych - Certyfikowany Instalator OZE w zakresie instalacji fotowoltaiczych (UDT)

 

Wymogi do ofert:

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie wszystkich wymagań umieszczonych w formularzu oferty.

Miejsce i termin :

Ofertę należy złożyć przy użyciu poczty elektronicznej na E-mail: gosirkoszecin@koszecin.pl lub na adres: 42-286 Koszęcin, ul. Sportowej 1, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Termin składania oferty ustala się do dnia 5 grudnia 2022r.  włącznie do godz. 16.00 .

W każdym przypadku liczy się data wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:

Miejsce realizacji zamówienia : 42-286 Koszęcin, Sportowa 1

Termin wykonania 31.12.2022r.

Za porozumieniem stron termin wykonania może ulec zmianie.

 

Wymagania:

 1. Z niniejszego zapytania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 2. Podanie ceny netto oraz brutto.
 3. Posiadanie polisy ubezpieczeni OC swojej działalności gospodarczej na kwotę 1 000 000,00 zł.
 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Zamawiający powiadomi i podpisze umowę z oferentem, który założył najkorzystniejszą ofertę i spełni wszystkie kryteria.

 

Uwagi:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :

Cena netto oferty 100% .

- zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy w zakresie terminu realizacji zadania.

- zamawiający ma prawo do unieważnienia w każdym czasie oraz niewybrania oferenta bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników zapytania ofertowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Oferentów jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, ul. Sportowa 1, 42-286 Koszęcin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602762036.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w zapytaniu ofertowym dot. dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz ewentualne nawiązanie współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych Oferentów będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe Oferentów będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres wynikający z przepisów prawa, na podstawie ustawy
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w pozostałych przypadkach do ustania celu przetwarzania danych.
 6. Oferentom przysługuje  prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w zapytaniu ofertowym oraz nawiązaniu współpracy.
 8. Dane osobowe Oferentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

 

 

                                                              Z poważaniem

                                                          Kazimierz Wierzbicki

ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz
  Utworzono: 01.12.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych